พาสปอร์ต คือ

พาสปอร์ต คือ เป็นเอกสารยืนยันตัวตนที่ใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อสกุล วันเกิด และวันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด เพศ สัญชาติ เป็นต้น โดยปกติแล้ว พลเรือนและข้าราชการจะออกหนังสือเดินทางธรรมดา สีแดงเข้มจากหน้าปก ตั้งแต่การเดินทาง เยี่ยมญาติ ไปจนถึงศึกษาต่อต่างประเทศ หากต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ ก็ต้องใช้วีซ่าพิเศษเช่นกัน ชาวต่างชาติต้องใช้หนังสือเดินทางด้วย แต่ถ้าเข้าไทยแล้วจะใช้ไปทำงานประเทศไหนไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย

เอกสารที่ยืนยันสัญชาติของผู้ถือ เป็นเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ เล่มหนังสือเดินทางประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่ระบุตัวผู้ถือหนังสือเดินทาง เช่น ชื่อผู้ถือหนังสือเดินทาง วันเกิด เพศ และสถานที่เกิด สิ่งที่ต้องพกติดตัวเสมอเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ และสิ่งที่ต้องพกติดตัวเสมอเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หนังสือเดินทางทำหน้าที่เหมือนบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อระบุตัวตนของผู้เดินทาง สำหรับคนจากต่างประเทศ เพื่อค้นหาว่าบุคคลนั้นเป็นใคร คุณมาจากประเทศอะไร ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการทราบว่าบุคคลนี้คือใครคุณสามารถค้นหาได้จากหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทางเอง

พาสปอร์ต คือ มีกี่ประเภท

 • หนังสือเดินทางธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู)
  ออกให้หนังสือเดินทางราชการมีอายุไม่เกิน 5 ปี
 • หนังสือเดินทางราชการ (หนังสีน้ำเงินเข้ม)
  หนังสือเดินทางมีอายุห้าปีหรือจนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจและผู้ถือสามารถใช้เพื่อราชการเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำหรับการเดินทางส่วนบุคคลที่ออกให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น พนักงานของ สถาบันที่กำหนดโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและบุคคลอื่น ๆ ที่เดินทางไปทำธุรกิจอย่างเป็นทางการในต่างประเทศและบุคคลอื่น ๆ ที่เดินทางเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามที่กำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐ ของกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ถือหนังสือเดินทาง อย่าลืมมาทำเอง เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของเจ้าของเอกสาร เช่น ภาพใบหน้าและลายนิ้วมือ
 • หนังสือเดินทางทูต (ปกสีแดงสด)
  ประเภทนี้มีอายุไม่เกิน 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้ มีบทบัญญัติที่ออกให้เฉพาะสมาชิกราชวงศ์หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง (ประธานาธิบดี ประธานองคมนตรี สมาชิกสภาองคมนตรี) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นต้น)
 • หนังสือเดินทางชั่วคราว (หนังสีเขียว)
  หนังสือเดินทางชั่วคราวมีอายุ 1 ปี จะออกให้แก่ชาวไทย หากหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ ฉันต้องเดินทางไปต่างประเทศอย่างเร่งด่วนและกำลังรอการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใจจดใจจ่อ อาจไม่ได้รับการยอมรับในบางประเทศ

การตรวจลงตราประเภทต่างๆ

 • ประเภทผู้เดินทางผ่านราชการ (วีซ่าทรานสิท)
  ออกให้กับพลเมืองของประเทศที่ไม่ได้ถือสัญชาติของตน ผู้ที่ต้องการเดินทางมายังประเทศนี้เพื่อท่องเที่ยวเชิงกีฬา ได้แก่ ผู้ดูแลยานพาหนะหรือลูกเรือของยานพาหนะที่เข้าเทียบท่า
 • ประเภทนักท่องเที่ยว (วีซ่าท่องเที่ยว)
  ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว วีซ่าของคุณมีอายุ 3 หรือ 6 เดือน และคุณไม่สามารถอยู่เกิน 60 วันต่อครั้งได้
 • ประเภทพำนักชั่วคราว (Nonimmigrant Visa)
  ออกให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติราชการ ธุรกิจ การงาน การลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่กำลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายของการเป็นผู้สูงอายุ ผู้ที่เข้าประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาพยาบาลและอายุของวีซ่าคือ 3 เดือน สำหรับทริปเดียว และ 1 ปี สำหรับหลายๆทริป . คุณไม่สามารถอยู่ได้เกิน 90 วันต่อครั้ง
 • ประเภทเอกอัครราชทูต (วีซ่านักการทูต)
  ออกให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุล หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นอกจากนี้ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องถือหนังสือเดินทางทูตหรือเทียบเท่าหนังสือเดินทางของสหประชาชาติเท่านั้นและต้องพำนักอยู่ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง
 • ประเภทราชการ (วีซ่าราชการ)
  ออกให้เมื่อได้รับการตรวจลงตราเพื่อเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ยื่นคำร้องต้องถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ เทียบเท่าหนังสือเดินทางราชการเท่านั้นที่อยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
 • ประเภทของมารยาท (วีซ่ามารยาท)
  คุณต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้ารัฐบาลชั่วคราวหรือขอรับวีซ่าผู้ถือหนังสือเดินทาง วีซ่ามักมีอายุ 3 หรือ 6 เดือน และอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

VISA (วีซ่า) คืออะไร

วีซ่าคือเอกสารที่ออกโดยประเทศที่ถือว่ามีสิทธิ์เข้าประเทศที่ออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรือวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง โดยจะแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางเข้าประเทศที่ใช้วีซ่า โดยปกติจะประทับตราในหนังสือเดินทางของคุณ อาจเป็นสติกเกอร์หรือตราประทับ หรืออาจอยู่ในรูปของหนังสือเดินทางที่ไม่ได้ประทับตราคุณมีคำถามใดๆ? บางครั้งคุณเดินทางโดยไม่ต้องใช้วีซ่า บางครั้งคุณต้องใช้วีซ่า เป็นข้อกำหนดของแต่ละประเทศที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางจากต่างประเทข้ามประเทศได้ ดังนั้น จะต้องมีวีซ่าเป็นใบผ่านแดน หรือหลายประเทศมีข้อยกเว้นให้เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนวันที่คุณสามารถอยู่ในญี่ปุ่นได้ เช่น เมื่อเดินทางไปญี่ปุ่น หลายปีก่อน คนไทยต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ญี่ปุ่นได้ผ่อนปรนนโยบายการเดินทางโดยให้คนไทยเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า

ประเภทของวีซ่า

 • ประเภทผู้เดินทางผ่านราชการ (วีซ่าทรานสิท)
  ออกให้กับพลเมืองของประเทศที่ไม่ได้ถือสัญชาติของตน ผู้ที่ต้องการเดินทางมายังประเทศนี้เพื่อท่องเที่ยวเชิงกีฬา ได้แก่ ผู้ดูแลยานพาหนะหรือลูกเรือของยานพาหนะที่เข้าเทียบท่า
 • ประเภทนักท่องเที่ยว (วีซ่าท่องเที่ยว)
  ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว วีซ่าของคุณมีอายุ 3 หรือ 6 เดือน และคุณไม่สามารถอยู่เกิน 60 วันต่อครั้งได้
 • ประเภทพำนักชั่วคราว (Nonimmigrant Visa)
  ออกให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติราชการ ธุรกิจ การงาน การลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่กำลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายของการเป็นผู้สูงอายุ ผู้ที่เข้าประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาพยาบาลและอายุของวีซ่าคือ 3 เดือน สำหรับทริปเดียว และ 1 ปี สำหรับหลายๆทริป . คุณไม่สามารถอยู่ได้เกิน 90 วันต่อครั้ง
 • ประเภทเอกอัครราชทูต (วีซ่านักการทูต)
  ออกให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุล หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นอกจากนี้ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องถือหนังสือเดินทางทูตหรือเทียบเท่าหนังสือเดินทางของสหประชาชาติเท่านั้นและต้องพำนักอยู่ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง
 • ประเภทราชการ (วีซ่าราชการ)
  ออกให้เมื่อได้รับการตรวจลงตราเพื่อเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ยื่นคำร้องต้องถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ เทียบเท่าหนังสือเดินทางราชการเท่านั้นที่อยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
 • ประเภทของมารยาท (วีซ่ามารยาท)
  คุณต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้ารัฐบาลชั่วคราวหรือขอรับวีซ่าผู้ถือหนังสือเดินทาง วีซ่ามักมีอายุ 3 หรือ 6 เดือน และอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน พาสปอร์ต คือ

บทความที่น่าสนใจ